Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług – więcej o cookies
Skontaktuj się z nami
+48 514 123 036
Zadaj nam pytanie

Preferowana forma kontaktu:*

Działamy kompleksowo

Będąc rekomendowanym wykonawcą przez Urząd Miasta Krakowa realizującym zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa polecamy się jako doświadczona firma w pozyskaniu i realizacji dotacji w zakresie pomp ciepła. 

Naszym klientom zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji swojej inwestycji:

 

1. KONSULTACJA

Indywidualny dobór rozwiązań w oparciu o oczekiwania klienta, warunki opłacalności i aspekty techniczne miejsca montażu.

 

2. DOTACJA

Opracowanie oraz złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie dotacji z zakresu PONE.

 

3. MONTAŻ

Montaż urządzeń z dostosowaniem warunków do modernizowanej/projektowanej instalacji.

 

4.ROZLICZENIE DOTACJI

Przygotowanie wykonanej instalacji do odbioru oraz rozliczenia dotacji wraz ze złożeniem wymaganej dokumentacji.

 

Przejdź do strony: pompyciepla.levada.pl

 

Dotacje PONE dla Krakowa

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

W 2016 roku Kraków był jedynym miastem, który dopłacał do 100% do wymiany węglowych systemów ogrzewania na inne proekologiczne źródła ciepła.

Najnowsze zasady przyznawania dotacji znajdują się w  UCHWALE NR LIX/1309/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa  z późniejszymi zmianami.

 

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących m.in. instalację odnawialnego źródła energii.

 

Dotację przyznaje się do 3 000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej na instalację pompy ciepła ale nie więcej niż 30 000 zł.

 

Dlaczego warto zainwestować w pompy ciepła

Inwestycja w pompę ciepła do ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej niesie za sobą wiele korzyści, przede wszystkim główne zalety pomp ciepła to fakt, że:

 • wykorzystuje naturalne ciepło pobrane z otoczenia (z powietrza, gruntu lub wody) pobierając niewielką ilość energii elektrycznej;
 • może stanowić jedyne źródło ogrzewania budynku i wody w istniejącym lub nowo powstającym budynku;
 • ogrzewanie pompą ciepła radykalnie zredukuje koszty inwestycji;
 • nie potrzebuje komina, zapewnienia dostawcy paliwa (np. gaz, olej, węgiel), miejsca na magazynowanie paliwa;
 • zerowa emisja dwutlenku węgla;
 • uniezależnienie się od zmian dostawcy energii (gazu, paliwa stałego).
Aspekty techniczne i ekonomiczne

Indywidualne koszty ogrzewania pompą ciepła są uzależnione od kilku czynników:

 • specyfika pompy – w ofertach handlowych znajdziemy kilka typów pomp ciepła. Najbardziej wydajna (a przy tym najdroższa w zakupie) jest pompa gruntowa z kolektorami pionowymi lub poziomymi. Tego typu urządzenia nie są uzależnione od zewnętrznych warunków pogodowych i pracują z wysoką wydajnością przez cały rok. Alternatywą są znacznie tańsze w zakupie pompy powietrzne (typu powietrze-powietrze, lub powietrze-woda). Niestety ich skuteczność spada wraz z obniżeniem temperatur na zewnątrz. Wiąże się to z koniecznością wspomagania instalacji przez dodatkową grzałkę elektryczną bądź tradycyjny kocioł grzewczy. To z kolei podnosi roczny koszt ogrzewania pomieszczeń użytkowych. Obliczenia zaprezentowane poniżej będą się opierały o wydajność gruntowych pomp ciepła z kolektorami pionowymi;

 

 • powierzchnia grzewcza budynku – to jeden z najważniejszych aspektów, który wpływa na koszty instalacji grzewczej. Na podstawie tego parametru oblicza się zapotrzebowanie na ciepło dla budynku/lokalu na podstawie którego dobiera się moc urządzenia.

 

 • zapotrzebowanie na energię grzewczą – zuży­cie ener­gii można osza­co­wać na pod­sta­wie wieku i stanu budynku. Normy obo­wią­zu­jące w cza­sach jego budowy i dostępne wtedy mate­riały dają przy­bli­żone poję­cie o jego energochłonności.

  Poniż­ej wypisanę są orien­ta­cyjne wskaź­niki zapo­trze­bo­wa­nia na moc grzew­czą w zależ­no­ści od wieku i stanu budynku. Przy stan­dar­do­wej wyso­ko­ści pię­ter (ok. 2,6m) wystar­czy prze­mno­żyć ogrze­wany metraż (licząc po pod­ło­gach) przez odpo­wiedni wskaź­nik. Dla wyż­szych pię­ter należy użyć wskaź­nika odno­szą­cego się do kuba­tury pomieszczeń.

 Orientacyjne współczynniki zapotrzebowania ciepła:

 • stare budynki bez ocieplenia > 80 [W/m²];

 • budynki stare lub nowe słabo ocieplone (5cm) 60 – 70 [W/m²];

 • budynki stare lub nowe średnio ocieplone (10cm) 45 – 55 [W/m²];

 • budynki stare lub nowe dobrze ocieplone (>20cm) 35 – 45 [W/m²];

 

 • moc urządzenia grzewczego – stanowi sumę powierzchni grzewczej budynku i zapotrzebowania na energię cieplną.

Przy­kła­dowe obliczenia:

 • dla 150-metrowego budynku nie­ocie­plo­nego z lat 70. o stan­dar­do­wej wyso­ko­ści stro­pów: 100W/m2 x 100m2 = 15 kW
 • dla 50-metrowego miesz­ka­nia w przed­wo­jen­nej kamie­nicy ze stro­pem na 3,5m: 48W/m3 x 50m2 x 3,5m = 8,4 kW
 • dla odda­wa­nego wła­śnie do użytku 100-metrowego domku ze stan­dar­dową izo­la­cją: 50W/m2 x 100m2 = 5 kW

 

 • zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową – pompy ciepła służą także do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Według prostego przelicznika, każdy użytkownik domu zużywa ok. 50 l wody na dobę. Do jej podgrzania potrzeba 0,25 kW mocy pompy ciepła. Załóżmy, że nasz dom będzie użytkowany przez trzy osoby. Zatem moc pompy ciepła powinna być zwiększona o dodatkowe 0,75 kW;

 

 • cena energii elektrycznej – przyjmujemy, że pompa ciepła jest podłączona do instalacji jednotaryfowej. Uśredniony koszt 1 kWh wynosi 0,56 zł. Do kosztów należy także doliczyć opłatę sieciową (5,77 zł/miesiąc) oraz opłatę abonamentową (28,30 zł miesiąc);

 

 • oczekiwana temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach – im wyższa będzie temperatura w pomieszczeniach (podczas sezonu grzewczego), tym wyższe będą koszty użytkowania instalacji grzewczej. Na potrzeby naszych obliczeń przyjmujemy, że średnia temperatura w pomieszczeniach będzie wynosiła 20 oC;

 

 • czas trwania sezonu grzewczego – przyjmujemy, że orientacyjny czas trwania sezonu grzewczego to około pół roku (czyli 180 dni).